ALGEMENE VOORWAARDEN OLIVIER LECLUYSE

Algemene draagwijdte van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden worden aanvaard bij de ondertekening door de klant van een bestelbon, offerte of overeenkomst. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen ons en de klant, en hebben ten allen tijde voorrang op de voorwaarden van de klant. De overeenkomst heeft te allen
  tijde voorrang op de plannen, meetstaat, en/of lastenboek, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen. Elke afwijking aan deze voorwaarden dient schriftelijk te gebeuren met het akkoord van beide partijen.
 2. Onze offertes zijn 30 dagen geldig. Nadien kunnen de prijzen geactualiseerd worden, in welk geval de klant hiervan op de hoogte wordt gebracht. Offertes worden slechts bindend wanneer zij door Olivier LECLUYSE of door diens aangestelde worden ondertekend en bevestigd.

Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de werf over te maken, waaronder bijvoorbeeld de ligging van de telefoon- en elektriciteitskabels, putten, of leidingen op, in, of onder de grond/muren/plafonds, en duidt deze aan op de plannen of door middel van signalisatie. In geen geval kan
  Olivier LECLUYSE aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan de telefoon- en elektriciteitskabels, putten, of leidingen op, in, of onder de grond/muren/plafonds, indien de plannen foutieve informatie verstrekken of indien de exacte ligging aangegeven door de klant niet correct blijkt.
 2. De klant die geen eigenaar is van de werf of de terreinen waarop de werken moeten worden uitgevoerd, moet ons hiervan op de hoogte stellen en moet een schriftelijke toelating ondertekend door de eigenaar overmaken aan ons voorafgaand aan de start van de werken.
 3. De klant dient het initiatief te nemen om een veiligheidscoördinator en/of energiedeskundige aan te stellen indien wettelijk verplicht. De daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator die niet gekend waren op het ogenblik van het sluiten de
  overeenkomst, zijn niet in de aannemingsprijs begrepen en zijn ten laste van de klant.
 4. De klant doet het nodige om de werf voor te bereiden zodat wij de werken meteen kunnen aanvatten, dan wel de vereiste goederen probleemloos op de werf kan leveren. De werf moet door de klant normaal bereikbaar worden gemaakt via gemakkelijk toegankelijke weg, vrij van constructies en hindernissen.
  De rechtstreekse en onrechtstreekse kosten te wijten aan nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden van meer dan 15 minuten, worden ten laste van de klant gelegd. Indien de klant de werf niet bereikbaar maakt zoals hierboven omschreven en Olivier LECLUYSE als gevolg daarvan bij de levering
  van de goederen of de uitvoering van de werken schade veroorzaakt aan goederen van de eigenaar van de werf of van het aanpalende perceel, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 5. De betrokken lokalen waar de werken moeten uitgevoerd worden, dienen volledig leeg en opgeruimd zijn. Bij gebrek hieraan wordt de opkuis/schoonmaak/verhuis aangerekend aan ons gebruikelijk uurtarief.
 6. Op de werf dient elektrische stroom met minstens 1 stopcontact aanwezig te zijn. Water en verwarming zijn eveneens te voorzien door de klant. Het gebouw moet voldoende gedroogd zijn om een vakkundige plaatsing mogelijk te maken, en dient qua vochtigheid en verluchting in optimale omstandigheden ter
  beschikking gesteld te worden. Zo nodig kan daartoe verwarming vereist zijn, in welk geval deze kosten exclusief ten laste van de klant vallen.
 7. De klant moet alle wettelijke vereiste verzekeringen afsluiten voor de werf. Enige franchise, van gelijk welke afgesloten verzekering, is ten laste van de klant. De klant kan indien gewenst op eigen kosten een ABR-verzekering afsluiten (Alle Bouwplaats Risico’s), en stelt ons hiervan desgevallend op de
  hoogte.

Onderaanneming

 1. Wij behouden ons het recht voor om geheel of gedeeltelijk de werken in onderaanneming te laten uitvoeren. De klant verbindt zich ertoe nooit een rechtstreeks bevel te geven aan een onderaannemer zonder voorafgaandelijk overleg met ons. Wij kunnen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor opzettelijke
  of grove fouten begaan door een onderaannemer tijdens de uitvoering van die werken waarvoor Olivier LECLUYSE optreedt als hoofdaannemer.

Omvang van de bestelling

 1. Indien wij opdracht krijgen om meerwerken uit te voeren zullen zij aanvullend gefactureerd worden in regie. Bij gebreke aan schriftelijke opdracht worden de meerwerken geacht besteld te zijn indien wij deze zonder protest van de klant aanvatten.
 2. Indien de klant een gedeelte van de werken annuleert in toepassing van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek, hebben wij recht op een onherleidbare vergoeding ten belope van de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en
  benodigdheden, bovendien vermeerderd met een bedrag gelijk aan 30 % van de waarde van de minwerken exclusief BTW.
 3. Meerwerken kunnen bewezen worden door alle middelen van recht. De klant verbindt zich ertoe elke gewenste wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de offerte schriftelijk meedelen, onder voorbehoud van aanvaarding door Olivier LECLUYSE. Bij
  ontstentenis van schriftelijke mededeling vanwege de klant wordt vermoed dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd, tenzij de klant een consument is.

Prijs

 1. Wij hebben het recht om onze prijzen aan te passen indien de prijs van de materialen, sociale lasten of de lonen wijzigen na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de klant een consument is, wordt deze prijswijziging schriftelijk gemeld aan de klant 15 kalenderdagen voor deze van kracht wordt. De
  klant die consument is, heeft gedurende 15 dagen na bovenstaande melding de kans om de overeenkomst kosteloos op te zeggen.
 2. De prijs moet betaald worden volgens vorderingstaat
  De eerste schijf moet betaald worden binnen de acht dagen na ondertekening van de overeenkomst. Bij niet-naleving van deze verplichting, wordt de uitvoeringstermijn met eenzelfde aantal dagen verlengd, dan wel behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst eigenmachtig te ontbinden ten nadele
  van de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter.
 3. Olivier LECLUYSE behoudt zich het recht voor om verschillende delen van de uit te voeren werken afzonderlijk te factureren. Olivier LECLUYSE mag eveneens factureren volgens de stand van de werken.
 4. Bij werken in regie worden de werkuren gerekend aan ons gebruikelijk uurtarief vanaf het vertrek van het atelier tot de aankomst op de werf of het atelier van de desbetreffende onderaannemer. Het laden en lossen en het bijhalen van materialen worden ook aangerekend. De verplaatsingskosten worden
  aangerekend aan het gebruikelijk tarief. Deze werken kunnen wekelijks worden gefactureerd.

Facturatie en laattijdige betaling

 1. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel binnen de 15 dagen na factuurdatum.
 2. Ieder factuurprotest dient te gebeuren binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan de factuur definitief aanvaard wordt geacht.
 3. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met
  een minimum van 125 euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.
 4. Bij niet-tijdige betaling van een factuur, zullen de andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. Voor zover wij betalingstermijnen zouden toestaan, wordt het saldo onmiddellijk en integraal opeisbaar zodra de klant niet of niet volledig betaalt binnen de overeengekomen termijnen.
 5. Cheques en wisselbrieven aanvaarden we niet.
 6. 3. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant. Indien het BTW-tarief verhoogd wordt vooraleer het saldo wordt gefactureerd, wordt deze verhoging doorgerekend aan de klant, zelfs al werd een prijs inclusief BTW overeengekomen.
 7. In geval van niet-betaling van één van onze facturen, zijn wij gerechtigd om, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling die acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de uitvoering van alle bestaande opdrachten op te schorten, zonder dat de klant hiervoor enige vergoeding wegens vertraging kan
  eisen.

Opmetiongen, plannen en stalen

 1. De afmetingen op het uitvoeringsplan zijn niet bindend en kunnen tijdens de werken aangepast worden indien nodig, of verschillen van deze op de ontwerpplannen. Bij tegenstrijdigheid tussen de afmetingen op de uitvoeringsplannen en deze op de ontwerpplannen, hebben de afmetingen op de
  uitvoeringsplannen voorrang.
 2. Olivier LECLUYSE behoudt de auteursrechten en de volledige intellectuele eigendom van de plannen, studies, schetsen, tekeningen, voorontwerpen. Deze plannen en overige documenten mogen in geen geval gebruikt, meegedeeld of gereproduceerd worden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder onze schriftelijke
  toestemming. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel onrechtmatig gebruik, mededeling of reproductie van de plannen, in welk geval Olivier LECLUYSE recht heeft op een schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Olivier LECLUYSE om de werkelijk geleden
  schade te bewijzen. De ontwerpen moet op eerste verzoek worden terug gegeven.
 3. Alle ter beschikking gestelde stalen, kleuren, en materialen, zijn louter indicatief en niet bindend. Tussen stalen en geleverde goederen kunnen tint-, maat- en structuurafwijkingen voorkomen. Deze worden als normaal beschouwd. Hetzelfde geldt voor bij- of nabestellingen. Zij kunnen geen aanleiding geven
  tot klachten, weigering, terugname of welkdanige schadevergoeding ook. Kleurstalen op maat kunnen gemaakt worden tegen 50€/staal excl. BTW.
 4. Wij behouden ons het recht voor om, indien er zich moeilijkheden van bevoorrading voordoen, op de werf materialen te leveren en aan te wenden die afkomstig zijn van derden en van een ander merk zijn dat hetgeen is vermeld in de offerte maar van een vergelijkbare kwaliteit en prijs zijn.

Termijnen

 1. Elke gebeurtenis die een onvoorzienbare en onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, wordt als een geval van overmacht beschouwd, zo onder meer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen,
  lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz. die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.
 2. Indien de werken binnen de 15 werkdagen na het verstrijken van de in de offerte vooropgestelde termijn niet voltooid zijn ten gevolge van een aan Olivier LECLUYSE toerekenbare tekortkoming, dan dient Olivier LECLUYSE, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling door de klant, het door de klant
  ondergane nadeel te vergoeden. De tekortkoming is niet aan Olivier LECLUYSE toerekenbaar indien zij het gevolg is van overmacht of de door de klant opgedragen meerwerken. Voornoemde vergoeding wordt forfaitair vastgesteld op 0,3% van de aannemingssom per werkdag vertraging, evenwel met een
  maximum van 5% van de aannemingssom. Dit lid is uitsluitend van toepassing indien de klant een consument is.
  Indien de klant geen consument is, wordt elke termijn van levering van goederen of arbeid en van uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, slechts op indicatieve wijze aangeduid en is de termijn niet bindend.
 3. Indien de klant wenst dat de werken worden uitgevoerd binnen een termijn die korter is dan de uitvoeringstermijn die initieel was voorzien, zijn alle extra kosten die hier eventueel uit voortvloeien volledig ten laste van de klant.
 4. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich mee dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te
  starten. Een tenietgaan of beschadiging van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk door overmacht, of ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van Olivier LECLUYSE.

Levering en aansprakelijkheid

 1. Het risico gaat over op de klant op het moment dat de goederen en de aangevoerde materialen worden geleverd op de werf of op een door de klant aangeduide plaats. De klant verbindt er zich toe dat de goederen en materialen probleemloos op de werf of op de aangeduide plaats geleverd kunnen worden.
 2. De klant moet de door hem gekochte goederen controleren op zichtbare gebreken en/of conformiteit met de contractuele afspraken alvorens deze verwerkt en/of geplaatst worden door de klant of Olivier LECLUYSE.
  In de gevallen waar de Wet Consumentenkoop van toepassing is (artikelen 1649bis-1649octies van het Burgerlijk Wetboek), moet de klant de niet-conformiteit per aangetekend schrijven melden aan Olivier LECLUYSE binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de consument de niet-conformiteit heeft vastgesteld. Bij gebrek aan melding binnen deze termijn kan de klant zich niet langer beroepen op enige non-conformiteit of verborgen gebrek. Indien het gebrek zich pas manifesteert na afloop de tweejarige waarborgtermijn en de Wet Consumentenkoop dus niet langer toepassing vindt, kan de klant zich uitsluitend beroepen op de gemeenrechtelijke wetsbepalingen inzake verborgen gebreken (art. 1641-1649 BW) onder de hierna bepaalde
  voorwaarden: (1) de klant heeft het verborgen gebrek gemeld aan Olivier LECLUYSE per aangetekend schrijven binnen de maand te rekenen vanaf het ontdekken van het verborgen, en (2) de vordering werd ingesteld binnen de termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de levering.
  In de gevallen waarin de Wet Consumentenkoop geen toepassing vindt, erkent de klant door het in ontvangst nemen of het meenemen van de goederen uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek, en hij dus de bestelling definitief aanvaardt. De klant kan
  zich uitsluitend beroepen op de gemeenrechtelijke wetsbepalingen inzake verborgen gebreken (art. 1641-1649 BW) onder de hierna bepaalde voorwaarden: (1) de klant heeft het verborgen gebrek gemeld aan Olivier LECLUYSE per aangetekend schrijven binnen één maand te rekenen vanaf het ontdekken
  van het verborgen gebrek, en (2) de vordering werd ingesteld binnen de termijn van één jaar te rekenen vanaf de levering.
 3. De aannemingswerken worden uitgevoerd conform de regels van de kunst, gespecifieerd in de offerte, het lastenboek of de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels. Na aanvaarding van de werken kan Olivier LECLUYSE niet meer aansprakelijk worden gesteld voor
  zichtbare gebreken. De vordering in aansprakelijkheid wegens verborgen gebreken die toerekenbaar zijn aan Olivier LECLUYSE en die de stabiliteit van het gebouw niet aantasten, moet worden ingesteld binnen de maand te rekenen vanaf het ontdekken van het gebrek. De vordering vervalt hoe dan ook
  door verloop van een jaar te rekenen vanaf de definitieve aanvaarding.
 4. Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten beperkt tot de door de fabrikant verstrekte garantie.
  Indien de klant geen consument is, beperkt de garantie zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van elk recht op schadevergoeding.
 5. De garantie dekt evenwel niet: een opzettelijke fout van de klant of zijn aangestelden; het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten of materialen; schade veroorzaakt door overmacht; vorst- en vochtschade; degradaties in onze verfsystemen, zelfs na korte tijd, die het gevolg zijn van
  vocht- of salpeterdoorslag, gesprongen buizen, lekkende dakgoten, enz.
 6. Olivier LECLUYSE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de bovenmatige hinder die de naburen van het bouwterrein ondervinden, indien deze schade het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering der werken en niet kan toegeschreven worden aan een fout van Olivier LECLUYSE. Olivier LECLUYSE is
  dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De klant is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen Olivier LECLUYSE.

Oplevering van de werken

 1. Na uitvoering van de werken, vraagt Olivier LECLUYSE schriftelijk de oplevering aan. De oplevering dient te gebeuren binnen de 2 weken na de aanvraag hiertoe. De klant wordt vermoed de werken te aanvaarden indien hij nalaat te reageren op het geschreven verzoek van Olivier LECLUYSE, of indien hij
  op de voorgestelde datum niet verschenen is, noch op een tweede door Olivier LECLUYSE voorgestelde datum binnen de 2 weken na de eerste datum. Eén van de drie voornoemde tijdstippen wordt gelijkgesteld met de oplevering van de werken. Een eventuele weigering van de klant om tot oplevering over
  te gaan, dient in een met reden omklede aangetekende brief aan Olivier LECLUYSE ter kennis gebracht worden.
 2. Indien de klant het proces-verbaal van oplevering ondertekent, wordt het tijdstip van ondertekening gelijkgesteld met de aanvaarding van de werken.
 3. De bewoning of het in gebruik nemen van het gebouw of van de desbetreffende ruimte, geldt als vermoeden dat de klant stilzwijgend de werken aanvaard. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve aanvaarding van de werken. Dit vermoeden is weerlegbaar door de klant binnen 7
  dagen na de ingebruikname, via een aangetekende brief.
 4. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in deze voorwaarden, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld
  of begrepen.

Opzegging

Indien de klant de gesloten overeenkomst opzegt, het zij voor of tijdens de uitvoering van de werken, zal hij, in overeenstemming met artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek, steeds gehouden zijn een onherleidbare vergoeding te betalen ten belope van de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds
uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden, bovendien vermeerderd met een bedrag gelijk aan 30 % van de totale aannemingssom exclusief BTW. Deze clausule is geen schadebeding; de te betalen vergoeding vormt de tegenwaarde van de uitoefening van de
opzeggingsbevoegdheid en de gederfde winst.

Ontbinding

 1. Wij kunnen, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, de overeenkomst eigenmachtig en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter ontbinden in geval van wanprestatie van de klant, onverminderd ons recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade. Indien de klant de bestelling niet
  afhaalt of Olivier LECLUYSE niet toelaat om de bestelde goederen te leveren binnen de acht kalenderdagen na schriftelijke ingebrekestelling, vormt dat een wanprestatie zoals bedoeld in dit artikel.
 2. In geval van niet-betaling van één van onze facturen, is Olivier LECLUYSE gerechtigd om, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling die acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de overeenkomst te eigenmachtig te ontbinden zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, onverminderd het
  recht van Olivier LECLUYSE op moratoire interesten en schadevergoeding zoals bepaald in artikel 20.
 3. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst eigenmachtig te ontbinden bij overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement, collectieve schuldenregeling, staking van betaling, ontbinding van de vennootschap of wijziging van de vennootschapsvorm van de klant.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Onverminderd artikel 34, blijven de goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken eigendom van Olivier LECLUYSE tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en accessoria. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van Olivier
  LECLUYSE slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan Olivier LECLUYSE zou toebehoren.
 2. Na opzegging van de overeenkomst door de klant blijven de betaalde voorschotten voor Olivier LECLUYSE verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop van de geleverde goederen.

Publiciteit

 1. De klant geeft ons toestemming om één of meerdere publicitaire panelen op de bouwwerf te plaatsen, gebruik makend van foto’s en tekeningen die betrekking hebben op de werf, weliswaar zonder naam- of adresvermelding van de klant.
  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.
 2. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.
 3. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, alsook elk ander geschil betreffende of verband houdende met deze overeenkomst, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen,
  Afdeling Kortrijk.

Door deze voorwaarden te ondertekenen verklaart de klant uitdrukkelijk dat hij de voorwaarden van Olivier LECLUYSE aanvaardt en dat deze integraal deel uitmaken van de overeenkomst